Elephant Fountain

Piazza Duomo 10-18. (Open Map)
(75)